Młodzież OZE


Rodzaje i budowa baterii słonecznych
Baterie słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zazwyczaj typowa bateria słoneczna zbudowana jest z pojedynczych połączonych ogniw. Analogicznie jak ogniwa także baterie łączy się razem tworząc instalację fotowoltaiczną. Obecnie baterie słoneczne głownie produkowane są z ogniw produkowanych z krzemu w postaci monokrystalicznej, polikrystalicznej i amorficznej. Pojawiają się także baterie zbudowane z materiałów innych niż krzem np. CdTe czy CIGS.
czytaj więcej…
 
Różnice między nasłonecznieniem usłonecznieniem i natężeniem promieniowania słonecznego

Natężenie promieniowania słonecznego to chwilowa wartość gęstości mocy promieniowania słonecznego padającego w ciągu jednej sekundy na powierzchnię jednego m², prostopadłą do kierunku promieniowania. Wartość ta podawana jest zazwyczaj w [W/m²] lub [kW/m²]. Do granicy atmosfery ziemi dociera ze słońca w sposób ciągły strumień energii o mocy 1366 [W/m²] i jest to tak zwana stała słoneczna (choć nie jest do końca wielkością stałą). Natężenie promieniowania słonecznego docierające do powierzchni ziemi ulega ciągłym zmianom zazwyczaj w przedziale 100 – 800 [W/m²] w ciągu dnia. Najwyższe wartości notowane są w słoneczne bezchmurne dni i mogą osiągać 1000 [W/m²].

czytaj więcej…
 
Początki wykorzystania energii promieniowania słonecznego

Energię słoneczną wykorzystywano już w starożytności. Pierwsze wodne kolektory słoneczne stosowano w Ameryce Południowej już 6 tyś. lat temu. Wykorzystywano je do podwyższania temperatury ziemi uprawnej, aby przyśpieszyć wzrost roślin i jednocześnie chroniły je przed okresowymi gruntowymi przymrozkami. Aztekowie około 5 tyś. lat temu wykorzystywali wypolerowane złote zwierciadła, jako wklęsłe kolektory lustrzane do rozpalania ogniska. Pierwsze pasywne wykorzystanie promieniowania słonecznego znane było już 2,5 tyś lat temu. Sokrates wykorzystywał je w budownictwie, uzyskując dzięki pewnym założeniom konstrukcyjnym wyższą temperaturę wewnątrz domu niż temperatura otoczenia.

czytaj więcej…
 
Słońce jako źródło energii

Promieniowe słoneczne stanowi podstawowy zasób energii docierającej do powierzchni ziemi.  Jego udział jest konieczny do wielu procesów fizycznych, chemicznych i biochemicznych zachodzących na powierzchni ziemi. Źródłem energii na słońcu są procesy zachodzące w jego wnętrzu zamieniając wodór w hel. Powstała energia podczas procesu jest wyemitowywana w postaci promieniowania w kosmos i dociera min. do powierzchni ziemi. Promieniowanie to charakteryzuje się zakresem długości fali od promieniowania gamma, poprzez rentgenowskie, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone do fal radiowych. Ludzie potrafią odbierać promieniowanie widzialne, jako światło oraz podczerwone odczuwalne, jako ciepło.

czytaj więcej…
 
Drewno kawałkowe

Drewno ma w Polsce duże znaczenie w pozyskiwaniu energii na cele cieplne. Średniorocznie niezagospodarowane części ścinanych drzew, wiatrołomy i odpady z obróbki drzewa szacuje się na ok. 15 mln ton. Drewno w energetyce dzieli się na:

- Drewno leśne

- Drewno z celowych upraw energetycznych

- Drewno z odzysku, które odnosi się do drewna wcześniej użytego

Ważnym czynnikiem jest gatunek drzewa, z jakiego pochodzi dane drewno. Można wyróżnić dwa podstawowe gatunku drzew.

- iglaste (np. jodła, sosna, modrzew, świerk)

- liściaste (np. brzoza, dąb, buk, grab, topola, jesion)

czytaj więcej…
 
Słoma w energetyce

Słoma to wysuszone łodygi i źdźbła roślin zbożowych, strączkowych, lnu, rzepaku będących najczęściej produktem ubocznym produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych. Głównym kierunkiem wykorzystania słomy jest jej zagospodarowanie w rolnictwie, jako ściółka do w hodowli zwierząt, składnik pasz jest także zaorywana na polach w celu zwiększenia ilości próchnicy w glebie. Pomimo szerokiego zagospodarowania słomy w rolnictwie w Polsce występuje znaczna jej nadprodukcja, która może być wykorzystana na cele energetyczne. Słoma jest jednak paliwem trudnym w zagospodarowaniu głownie z uwagi na niską gęstość, co podnosi koszty transportu i magazynowania a sam proces spalania wymaga kotłów o odpowiedniej konstrukcji.

czytaj więcej…
 
Morskie farmy wiatrowe na świecie

Coraz większe zainteresowanie budowaniem morskich farm wiatrowych tzw. offshore, motywuje kraje europejskie, a w tym Polskę do zmian w przepisach prawa, umożliwiających podjecie takich inwestycji. Już w latach 90’ zaczęto interesować się morskimi farmami wiatrowymi. Dania, Wielka Brytania, kraje skandynawskie i Stany Zjednoczone opracowały projekty, które miały na celu zbadanie wiatru na morzu, głębokości wody, ukształtowania dna morskiego, przebiegu tras żeglugi morskiej itp. Dwoma ważniejszymi projektami były: Woodrow Project oraz RES Project. Woodrow Project  trwał około 10 lat i miał za zadanie określić brytyjskie zasoby wiatru i możliwości zainstalowania turbin wiatrowych o średnicy wirnika od 50 do 120 m. 

czytaj więcej…
 
Co należy uwzględnić budując elektrownię wodną?

Dążenie do coraz większego udziału energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach wodnych w bilansie energetycznym kraju, sprawia, że zainteresowanie tego typu inwestycjami stale wzrasta. Niestety nie na każdej rzece można zbudować elektrownię wodną. Podczas wyboru lokalizacji elektrowni wodnej należy uwzględnić kilka aspektów:

czytaj więcej…
 
Wykorzystanie biogazu

W krajach europejskich wykorzystanie biogazu ciągle wzrasta. W Wielkiej Brytanii, Niemczech udział produkcji brutto wyniósł powyżej 30% zaś we Francji ponad 8%. W pozostałych krajach, w tym w Polsce udział produkcji biogazu stanowi zaledwie kilka procent.

czytaj więcej…
 
Rodzaje zasobów geotermalnych

W opracowaniach na temat zasobów energii geotermalnej można spotkać wiele różnych i sprzecznych wielkości opisujących zasoby tego odnawialnego źródła energii. Sytuacja ta wynika z faktu, że geotermię charakteryzują różne rodzaje zasobów zależne od przyjętych warunków brzegowych obliczeń. Wśród zasobów energii geotermalnej wyróżniamy:

Dostępne zasoby geotermalne – ilość energii cieplnej zmagazynowanej w skorupie ziemskiej do gł 3km odniesione do śr temp rocznej na powierzchni. Wyraża się ją w [J].

czytaj więcej…
 
Jak można pozyskiwać energię słoneczną?
Energię słoneczną możemy pozyskiwać za pomocą

kolektorów słonecznych - konwersja energii słonecznej do energii cieplnej
ogniw fotowoltaicznych - (baterii słonecznych) konwersja energii słonecznej do energii elektrycznej

Podział kolektorów

kolektory słoneczne możemy podzielić na

czytaj więcej…
 


Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób