Konkursy

Uwaga!

Został już rozstrzygnięty konkurs plastyczny jego wyniki opublikowane są na stronie: Wyniki konkursu plastycznego

 

W ramach projektu przewidziano również aktywizację dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie dwóch konkursów. Celem uczestnictwa w konkursach jest poznanie odnawialnych źródeł energii, zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia. Konkursy rozpoczną się  1 kwietnia 2011 r. i trwać będą do 16 grudnia 2011. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 grudnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 10 stycznia 2012 roku.

 

Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

nt. odnawialnych źródeł energii


Celem konkursu jest poznanie przez uczniów odnawialnych źródeł energii, zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach w ich najbliższej okolicy. Praca konkursowa może mieć formę  sprawozdania, prezentacji multimedialnej, fotoreportażu (np. wywiad z właścicielem instalacji) itp.

W pracy konkursowej powinny się znaleźć następujące elementy:

- lokalizacja instalacji (miejscowość),

- rodzaj wykorzystywanego źródła energii,

- opis instalacji (parametry techniczne, przeznaczenie, położenie itp.),

- dokumentacja fotograficzna,

- inne pomysły na OZE w najbliższym otoczeniu,

- opis przeprowadzonej kampanii/akcji edukacyjnej na temat OZE przeprowadzonej np.
w szkole, domu kultury, gminie itp.

W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów/szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.  Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 3 prace indywidualne i 3 prace grupowe.  Dla laureatów w konkursie indywidualnym nagrodami będą: zestaw edukacyjny do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, gadżety wykorzystujące energię odnawialną oraz dyplomy. W konkursie grupowym nagrodami będą: zestaw edukacyjny do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, gadżety wykorzystujące energię odnawialną oraz dyplomy.

REGULAMIN

 

Konkurs plastyczny dla dzieci z placówek przedszkolnych,

uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

nt. odnawialnych źródeł energii


Jest to konkurs plastyczny na najlepsze prace w dowolnej technice (np. rysunek, obraz, grafika, fotografia, film itp.) interpretujące hasło „Zielona energia”.

Celem konkursu jest poznanie przez dzieci i młodzież odnawialnych źródeł energii, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia oraz kształtowanie umiejętności plastycznych.

W konkursie mogą brać udział dzieci z placówek przedszkolnych (I kategoria wiekowa), uczniowie szkół podstawowych (II kategoria wiekowa), klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (III kategoria wiekowa) pod nadzorem nauczyciela, wychowawcy przedszkola, szkoły lub innej placówki prowadzącej działalność edukacyjną. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie deklaracji (formularz) i przesłanie na adres Fundacji. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze łącznie 9 prac z całej Polski. Laureaci konkursu otrzymają gadżety wykorzystujące energię odnawialną, dyplomy.

REGULAMIN

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób